NAŠA ZNANJA
Pri raziskavah, analizah, svetovanju in razvojnih projektih uporabljamo hidrološke, hidravlične in informacijske vede. Vključujemo znanja in izkušnje, pridobljene pri izdelavi študij, načrtov in inženirskih projektov na slovenskih vodah ter znanja in izkušnje pri delu z evropskimi okoljskimi inštitucijami in podjetji. Zagovarjamo ekosistemski pristop pri upravljanju z vodami, povezovanje z drugimi disciplinami in kooperativno delo.

NAŠE ŽELJE
Želimo, da so slovenske vode še naprej v dobrem stanju in da nam v času ujm ne povzročajo prehudih preglavic. Želimo, da v Sloveniji pijemo zdravo vodo in da jo na trajnosten način uporabljamo tudi za druge namene. Želimo, da v slovenskem vodnem prostoru živi veliko vitalnih in raznolikih vrst rib, dvoživk, vodnih ptic, vodnih sesalcev in plazilcev ter raste bogata avtohtona vegetacija. Želimo, da so naše vode privlačne tudi za kopanje in rekreacijo.

ETC ICM Water
TC VODE je član konzorcija ETC ICM Water (European Topic Center for Inland, Coastal and Marine Water), ki izvaja naloge na področju voda za Evropsko agencijo za okolje (EEA).Kontakt
TC VODE, Tematski center za raziskave, študije in razvoj projektov na vodah, d.o.o.

Skrajšano ime
TC VODE, d.o.o.

Naslov
Trnovski pristan 10, 1000 Ljubljana

Telefon +386 41 738 623

Dejavnosti
- Inženirske dejavnosti in tehnično svetovalne storitve
- Računalniško programiranje
- Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

Matična številka: 6111599000
Davčna številka: SI-39604454


e-mail: info(a)tcvode(dot)si


OUR KNOWLEDGE
In research, analysis, consultancy and development projects we employ hydrological, hydraulic and information sciences. We use knowledge and experience gained by performing studies, management plans and engineering projects on Slovenian waters. We integrate skills and experience of other European environmental institutions and enterprises. We advocate an ecosystem approach, integration with other professional disciplines and collaborative work.

OUR VISION
We want that Slovenian waters remain in good ecological stutus and that they not cause an excessive troubles at rigours of the weather. We want Slovenian citizens drink healthy water and use water also for other purposes in a sustainable way. We want in Slovenian water environment live vital and diverse species of fish, amphibian, waterfowl, aquatic mammals and reptile and growth rich indigenous vegetation. We want our waters are attractive for bathing and recreation as well.

ETC ICM Water
TC VODE is a member of ETC ICM Water (European Topic Center for Inland, Coastal and Marine Water) consortium, which is developing water related tasks for the European Environment Agency (EEA).

Contact
TC VODE, Thematic Center for Water Research, Studies and Project Development, ltd

Short Name
TC VODE, ltd

Address
Trnovski pristan 10, 1000 Ljubljana

Phone +386 41 738 623

Activities
- Engineering activities and consultancy services
- Computer programming services
- Data processing and related activities

Registration Number: 6111599000
VAT number: SI-39604454


e-mail: info(a)tcvode(dot)si

 
 
 
©2012 TC VODE, Tematski center za raziskave, študije in razvoj projektov na vodah, d.o.o.
 
 
 

Valid HTML 4.01 Transitional